Cơ sở PowerSwitch và các công tắc tổng hợp và truy cập LAN nhánh