PowerStore 3.0

Mạng hội thoại PowerStore có tại đây.

Bạn không biết trước tương lai, nhưng Hạ tầng cơ sở của bạn có thể sẵn sàng cho nó với Dell PowerStore mới hoàn toàn. Kiến trúc hoạt động, dựa trên phần mềm của PowerStore mang lại cho bạn kết quả kinh doanh nhất quán trong một thế giới đang thay đổi; tối ưu hóa, bảo vệ và mở rộng khối lượng công việc từ lõi đến đám mây.

Chào mừng bạn đến với Trải nghiệm PowerStore

Toàn bộ Flash tài nguyên lưu trữ có thể mở rộng rộng rãi PowerStore rộng rãi