ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI DELL TECHNOLOGIES VÀ INTEL®: ĐỔI MỚI ĐỂ CHUYỂN ĐỔI – Doanh nghiệp AI: Đi sâu vào học máy

Các kỹ thuật máy học có thể giúp biến dữ liệu thô thành các mô hình có thể được áp dụng để tạo ra những hiểu biết có ý nghĩa.

________________________

get sp001136 1280x1280

DellEMC